Trang Bi Huyen Tinh
   

Để khảm nạm trang bị Huyền Tinh cần chuẩn bị:

 -   Trang bị Huyền Tinh chưa khảm nạm
 -   Huyền Tinh: Đá Huyền Tinh cấp càng cao thì khả năng thành công càng cao, ma lực đưa vào trang bị Huyền Tinh càng cao.
 -   Khoáng thạch mang thuộc tính: tùy theo số khung mà dùng đá nào. Khi khảm nạm bắt buộc phải khảm khung 1 đầu tiên, rồi mới được khảm các khung tiếp theo. Ví dụ: khảm xong dòng 1 mới có thể khảm dòng 2, xong dòng 2 mới được làm dòng 3).
 -   Thuộc tính ngũ hành của Trang Bị Huyền Tinh và của viên đá ma pháp phải giống nhau.
 -   Phụ liệu: Thủy Tinh, Phúc Duyên Lộ đại, phụ liệu càng nhiều thì ma lực đưa vào trang bị Huyền Tinh sẽ càng cao.