Trang Bi Huyen Tinh
   

Muốn hút thuộc tính của 1 trang bị cần các nguyên liệu sau:

 -   Trang bị xanh: bao gồm áo, nón, găng tay, thắt lưng, vũ khí, giầy.
 -   Đá Huyền Tinh: đá cấp càng cao, khả năng đạt được đá ma thuật cấp càng cao.
 -   Phụ liệu: Thủy Tinh, Phúc Duyên Lộ đại … Phụ liệu càng nhiều sẽ có cơ hội nhận được đá ma thuật cấp cao.
 -   Sau khi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu và trang bị xanh, sắp xếp vàp các vị trí thích hợp và chọn nút “Nâng cấp”.

Hình ảnh
Tên khoáng thạch
Công dụng
Chú thích
Huyền Thiết Nguyên Khoáng Nguyên Liệu để hút thuộc tính hiện 1 (dòng 1) Không mang thuộc tính
Khổng tước nguyên thạch Nguyên liệu để hút thuộc tính dòng ẩn 1 (dòng 2) Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được. Ví dụ: muốn hút Kháng hỏa 10%, thì dùng đá hệ thủy
Mật Nguyên Khoáng Nguyên liệu để hút thuộc tính hiện 2 (dòng 3) Không mang thuộc tính
Phù dung nguyên thạch Nguyên liệu để hút thuộc tính ẩn 2 (dòng 4) Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được.
Chung nhũ nguyên thạch Nguyên liệu để hút thuộc tính ẩn 3 (dòng 6) Có 5 hệ khác nhau, thuộc tính ma thuật hệ nào thì dùng đá hệ đó mới hút được.
Chu sa nguyên khoáng Nguyên liệu để hút thuộc tính hiện 3 (dòng 5) Không mang thuộc tính

Cách có được Ma Pháp Khoáng Thạch nguyên thủy:

   Phần thưởng Dã Tẩu
   Rương Tống Kim và Vượt Ải
  Đổi từ điểm tích lũy tống kim (sau ngày 1/3)
  Bờ bắc Phong Lăng Độ Bắc rơi ra(sau ngày 1/3).