Trang Bi Huyen Tinh
   

Để chế tạo trang bị Huyền Tinh chưa qua khảm nạm, cần chuẩn bị:

 -   Trang bị xanh: vũ khí, áo, giầy, thắt lưng, nón, găng tay (có thể dùng đồ trắng hoặc xanh)
 -   Đá Huyền Tinh: đá cấp càng cao sẽ cho số dòng càng nhiều (tối đa là 5 dòng).
 -   Chọn vào "Chế tạo" để có được trang bị Huyền Tinh chưa khảm nạm.